Brand Page Statistics
About this Page

เนสท์เล่ หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านเครื่องดื่มและอาหารคุณภาพของไทยและของโลก เริ่มทำตลาดไอศกรีม ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 19 ปีแล้วที่เนสท์เล่มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรม
ในการผล…

More
Total Fans
Nestlé Ice Cream TH
Fans Growth
- 312 fans last month
- 90 fans last week
- 30 fans a day
You Might Also Be Interested in These Pages